Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach w imieniu swoim oraz Okręgowych Urzędów Górniczych zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Górniczych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym dostępne są na stronie: Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt.

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055, Katowice

Osobą kontaktową jest Paweł Szczechla

e-mail: dostepna@wug.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 736 18 56.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowych Urzędów Górniczych znajdą Państwo w Deklaracji dostępności opublikowanej w serwisie internetowym Wyższego Urzędu Górniczego.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.