Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • udostępniania na wniosek;
  • udostępniania w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją;
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia (obowiązek ten nie dotyczy Wyższego Urzędu Górniczego);
  • udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, powszechnie dostępnego w sieci teleinformatycznej (https://danepubliczne.gov.pl/).


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium informacji publicznej, jest udostępniana na wniosek. Szczegółowy opis procedury zamieszczono na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym.

W załącznikach udostępniono (w dwóch formatach) fakultatywny formularz pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

Za treść informacji odpowiada:
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej - Stanisław Bartosik

Czas wytworzenia informacji:
2 grudnia 2015 r.

Czas aktualizacji informacji:
28 kwietnia 2022 r.