Ogłoszenie nr 1/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego

­

Ogłoszenie nr 1/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego urzędu Górniczego

 

 Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 2004), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wyższy Urząd Górniczy informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

Wykaz ww. składników stanowi załącznik do ogłoszenia.

 1. Składanie wniosków:

Wnioski o nieodpłatne przekazanie należy składać w formie pisemnej do dnia 14 lutego 2020 r.:

 • pocztą tradycyjną na adres: Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, lub
 • osobiście w Kancelarii Wyższego Urzędu Górniczego, pok. 33, lub
 • pocztą elektroniczną na adres: wug@wug.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy również złożyć w formie pisemnej).
 1.  
 • nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 • uzasadnienie.

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków w terminie określonym w wezwaniu. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Natalia Hachuła, e-mail: transport@wug.gov.pl,

tel. 32 736 18 25

 1. Składniki będące przedmiotem ogłoszenia można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu z osobą, o której mowa w pkt. III.
 2. Wyższy Urząd Górniczy zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości  nieodpłatnego przekazania składników będących przedmiotem ogłoszenia.

 

 

Załącznik do ogłoszenia nr 1/2020

 

WYKAZ

zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek

 

L.p   Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego Numer inwentarzowy
Numer ewidencyjny
Ilość Wartość początkowa Sposób zagospodarowania

1.

Samochód osobowy Kia Sportage 000011/13 1 79 989,99 zł nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz innej jednostki
2. Samochód osobowy Kia Sportage 000017/8 1 79 990,00zł nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz innej jednostki
3. Samochód osobowy Kia Sportage 000024/14 1 79 849,00 zł nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz innej jednostki
4. CB - Krótkofalówka 000429/15 1 791,00 zł nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz innej jednostki

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie nr 1/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Anna Swiniarska-Tadla
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2020 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2020 14:02 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 14:00 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:58 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:56 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:55 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:54 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:53 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:39 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:38 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:18 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:17 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:15 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
17.09.2020 13:13 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
22.04.2020 17:00 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.02.2020 10:19 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.02.2020 10:15 Utworzenie dokumentu. (Anna Swiniarska-Tadla)