Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

Urząd czynny w godzinach: 

 • poniedziałek - 7.30-18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30

tel: 32 500 52 50
faks: 32 500 52 99
tel.kom: 609 361 305
e-mail: ougrybnik@wug.gov.pl

 

Klauzula RODO
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.
 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Stefan Spyra - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, tel. 32 500 52 50.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Oset, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, nr tel. (32) 7361700, e-mail: iod@gum.gov.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • realizacja umowy, której Pani/Pan może być stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.
 2. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. 2020 r., poz. 164, ze zm.).
 4. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:---
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Spakowski
Data aktualizacji:03.10.2022 07:23