Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

 

ul. Bolesława Chrobrego 8
44-200 Rybnik
tel: 32 739 57 50, 32 739 57 51
faks: 32 422 39 22
e-mail: ougrybnik@wug.gov.pl

 

Radcy prawni
II piętro
p. 215, nr wew. 107

Kancelaria
II piętro
p. 216, nr wew. 108

Grupa górnicza
III piętro
p. 306, nr wew. 117
p. 305, nr wew. 116
p. 302, nr wew. 118

Grupa energo-maszynowa
II piętro
p. 206, nr wew. 112
p. 205, nr wew. 111

Zespół elektryczny i szybowy
II piętro
p. 204 i p. 203, nr wew. 109,110

Grupa geologiczno-ekologiczno-budowlana
III piętro
p. 303, nr wew. 113
p. 304, nr wew. 114

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zmieniąją się godziny pracy.
Do odwołania Urząd będzie działał w godzinach:

poniedziałek - piątek -> 7.30-15.30

W godzinach od 7:30 do godziny 10:00 wejście do Urzędu jest możliwe od strony parkingu.  

 

Klauzula RODO

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.
 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Stefan Spyra - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, ul. B. Chrobrego 8, 44-200 Rybnik, nr tel. (32) 7395750, e-mail: ougrybnik@wug.gov.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Oset, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, nr tel. (32) 7361700, e-mail: iod@gum.gov.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • realizacja umowy, której Pani/Pan może być stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.
 2. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. 2020 r., poz. 164, ze zm.).
 4. Posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Karwot
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:10.09.2020 15:45