Zasady udostępniania danych zawartych w prowadzonych w OUG Warszawa rejestrach, ewidencjach i archiwach

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) stanowi, że osoba, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, ma prawo wglądu do tych danych. Zgodnie z art. 32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 6. a. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2.

Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 33 cytowanej ustawy Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, na wniosek osoby, której dane dotyczą, jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, a zwłaszcza wskazać w formie zrozumiałej:

 1. jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 2. w jaki sposób zebrano dane,
 3. w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 4. w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w pkt 1-4, udziela się na piśmie.

Zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie udostępnia dane posiadane w ww. zbiorach w celach innych niż włączenie do zbioru:

 1. osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 2. osobom i podmiotom innym niż wymienione w pkt 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą; uprawnienie wspomnianych osób i podmiotów nie dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

Zgodnie z art. 30 cytowanej ustawy Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odmawia udostępnienia danych osobowych ze zbioru danych podmiotom innym niż podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli spowodowałoby to:

 1. ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
 2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 


Za treść informacji odpowiada: 
Piotr Bukalski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
23 czerwca 2003

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udostępniania danych
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.11.2020 09:00