Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jednakże przepisów tej ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej („użytkowników” w rozumieniu tej ustawy) interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu Okręgowego Urzędu Górniczego (zwanego dalej OUG) w Kielcach.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników,  informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań nie jest ponownym wykorzystywaniem.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach lub w centralnym repozytorium informacji publicznej lub w inny sposób;

 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub repozytorium,

 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. wskazanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jako adresata,

 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Wniosek, który dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym OUG w Kielcach, zawiera także wskazanie okresu, przez który OUG w Kielcach będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Dyrektor OUG w Kielcach po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę (zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie) może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Dyrektora OUG w Kielcach o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor OUG w Kielcach, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Dyrektor OUG w Kielcach, w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (m.in. w zakresie ochrony: informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatności, tajemnicy przedsiębiorcy, informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, informacjami sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem, informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, praw autorskich i pokrewnych, praw do baz danych, praw do odmian roślin, praw własności przemysłowej)

Dyrektor OUG w Kielcach może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli wymagane w związku z otrzymanym wnioskiem tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Zaistnienie przesłanki w postaci konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności zostanie każdorazowo wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dyrektor OUG w Kielcach po rozpatrzeniu wniosku, który dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym OUG w Kielcach:

 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;

 3. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia OUG w Kielcach o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Wyrażenia zgody na umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym OUG w Kielcach podlega takim samym ograniczeniom jak wyrażenie zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co do zasady informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jednakże Dyrektor OUG w Kielcach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Dyrektor OUG w Kielcach wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie. Opłata jest ustalana indywidualnie dla każdego wniosku. Nie ustalono obowiązującego w tym zakresie katalogu opłat. Łączna wysokość opłaty nie przekracza sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Dyrektor OUG w Kielcach, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Do czynników branych pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, należą:

 1. dostępność w OUG w Kielcach informacji w postaci określonej we wniosku,

 2. nietypowy format (papierowy lub elektroniczny),

 3. czas potrzebny na anonimizację danych prawnie chronionych,

 4. obszerność wnioskowanej informacji, wymuszająca zakres wydruku, sporządzenia kserokopii, oprawienia,

 5. koszty zlecenia wykonania niektórych albo wszystkich czynności o charakterze technicznym poza OUG w Kielcach (w przypadku braku możliwości wykonania tych czynności w tym Urzędzie),

 6. znacząca szczegółowość informacji,

 7. koszty zakupu oprogramowania umożliwiającego przygotowanie informacji w formacie wskazanym we wniosku,

 8. rozmiar informacji określonej we wniosku, wymagający znacznego nakładu czasu ze strony osób przygotowujących tę informację,

 9. ponadnormatywne zużycie materiałów (sprzęt, papier, toner, tusz itp.) do realizacji wniosku (np. dotyczącego dokumentów kartograficznych albo obszernych opracowań).

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z tym, na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy odwołanie od decyzji wydanej przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach w pierwszej instancji do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, które wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
30 marca 2021 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:16.06.2016 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Zenobiusz Szetela
Data aktualizacji:30.03.2021 09:20