Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

 

Biuro – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej prowadzi i udostępnia szczegółowy rejestr posiadanych dokumentów, wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, w tym dokumenty pomiarowe, dokumenty obliczeniowe i dokumenty kartograficzne.

Udostępnianie właściwym organom i zainteresowanym stronom dokumentacji i informacji o środowisku na terenie pogórniczym z gromadzonego zasobu następuje na pisemny wniosek organów administracji państwowej oraz zainteresowanych osób.

Archiwum udostępnia informacje o środowisku na terenach pogórniczych, działając w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389).

Udostępnianie właściwym organom i zainteresowanym podmiotom dokumentacji i informacji o środowisku na terenie pogórniczym

Podstawy prawne:

 1. Art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269).
 2. Art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).

Cel udostępniania:

Archiwum udostępnia każdemu dokumentację mierniczo geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w trybie i w sposób określony przepisami o ochronie środowiska, w szczególności dla potrzeb:

 1. bezpiecznego prowadzenia ruchu w czynnych zakładach górniczych;
 2. budowy i utrzymania systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych;
 3. planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów pogórniczych;
 4. wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 5. dochodzenia roszczeń z tytułu szkód pochodzenia górniczego;
 6. przywracania terenów pogórniczych do właściwego stanu;
 7. uzdatniania terenów poeksploatacyjnych pod zabudowę;
 8. zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa powszechnego powstającym w wyniku procesów i zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym robotami górniczymi.
   

Tok postępowania:
 

 1. Informacji udziela się na wniosek zainteresowanego, sporządzony według wzoru zamieszczonego w załączniku.
 2. W treści informacji określa się warunki geologiczne i górnicze oraz dane dotyczące zakresu dokonanej eksploatacji górniczej a także, o ile to możliwe, o zagrożeniach dla środowiska i przydatności terenu do zabudowy i zagospodarowania. W razie uzasadnionej potrzeby do informacji dołącza się kopie dokumentów kartograficznych.
   

Opłaty:


Za udzielenie informacji pobiera się opłatę w wysokości ustalonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Wzory dokumentów:

Wzór wniosku o udzielenie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym znajduje się w załączniku.


Kontakt w sprawie dostępu do zasobów Archiwum:

Wyższy Urząd Górniczy
Biuro 
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

ul. Obroki 87, 40-929 Katowice
tel.: 32 258 10 03, 32 356 03 61
e-mail: ad@wug.gov.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:01.07.2003 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Włodzimierz Mosór
Data na dokumencie:23.09.2016
Informację aktualizował:Anna Nowrot
Data aktualizacji:24.01.2022 17:36