Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
(innych niż kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego)

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), wykaz osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2 tej ustawy, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy właściwe do stwierdzenia ich posiadania.

Wpisanie do wykazu następuje po stwierdzeniu posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5–7 powołanej ustawy, wykonywanie czynności:

 • kierownika ruchu w:
  • podziemnych zakładach górniczych wydobywających:
   • węgiel kamienny lub
   • rudy metali, lub
   • kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub
  • zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, lub
  • zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
  • zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:
   • pkt 1 lub 5 powołanej ustawy lub
   • pkt 2 lub 5 powołanej ustawy, lub
   • pkt 3 lub 5 powołanej ustawy, lub
   • pkt 4 lub 5 powołanej ustawy,
 • kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrony środowiska, a także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska – w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,
 • geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
 • kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
 • kierownika jednostki ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 powołanej ustawy, w wykazie zamieszcza się:

 • imię i nazwisko osoby, której stwierdzono kwalifikacje,
 • rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

Wykaz jest zamieszczany i aktualizowany w formie załącznika do niniejszej informacji.

Do 31 grudnia 2011 r., zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), osoby, którym stwierdzono kwalifikacje w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego, podlegały wpisowi do rejestru osób kierownictwa i dozoru ruchu, mierniczych górniczych i geologów górniczych, prowadzonego przez organ właściwy do stwierdzania kwalifikacji.

Kontakt:

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel.: 32 736 17 18, 32 736 17 33
e-mail: gg@wug.gov.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (innych niż kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego albo geologa górniczego)
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:29.10.2021 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Rawicki
Data na dokumencie:29.10.2021
Informację aktualizował:Dariusz Katan
Data aktualizacji:29.10.2021 13:20