Kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:

1) jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także sprawuje nadzór nad ich działalnością;

2) powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a także może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi;

3) gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach;

4) jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;

​5) jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1089), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego​;

6) prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami organów nadzoru górniczego;

7) inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;

8) ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi Specjalistycznego Urzędu Górniczego polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w ich posiadaniu;

9) dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie;

10) sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych;

11) w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

a)     współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorem właściwego urzędu morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w związku z wykonywaniem tej działalności,

b)     sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tej działalności,

c)     zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące opracowywania i aktualizacji scenariuszy współpracy w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia,

d)     zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi instytucjami w celu wymiany informacji dotyczących tej działalności,

e)     przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą wystąpić w tym państwie na skutek wykonywania tej działalności,

f)     bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich,

g)     współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu opracowania i aktualizacji standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w odniesieniu do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie wykonywania działalności.

  

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Stanisław Bartosik
Data na dokumencie:21.09.2016
Data publikacji:07.07.2004 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.10.2017 13:49 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.09.2017 14:41 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.08.2017 12:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
11.08.2017 12:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.06.2017 17:11 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
24.06.2017 15:45 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
24.06.2017 15:44 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
24.06.2017 15:43 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
24.06.2017 15:37 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
07.06.2017 09:29 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
02.02.2017 06:22 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
11.01.2017 22:17 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
06.01.2017 07:42 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
05.01.2017 10:04 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.12.2016 05:28 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.10.2016 12:47 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
21.09.2016 10:18 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
19.09.2016 13:18 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
07.06.2016 11:56 Edycja dokumentu (Przemysław Grzesiok)
27.04.2016 12:52 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
22.03.2016 10:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
28.05.2015 10:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
25.11.2014 08:09 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
12.09.2014 08:38 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
26.03.2012 13:14 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
10.01.2012 14:05 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
20.01.2011 14:10 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
01.06.2010 09:43 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
01.02.2010 07:29 Edycja dokumentu (Dagmara Machalica)
25.07.2008 14:52 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:17 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.07.2008 14:04 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
28.06.2006 10:08 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
24.01.2006 09:18 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
07.07.2004 10:11 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
11.07.2003 12:46 Przeniesienie dokumentu do podkatalogu Kompetencje
(Jarosław Królikowski)
30.06.2003 15:15 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)