Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w OUG Warszawa

 

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. pism przychodzących i wychodzących z urzędu, podzielony według działów tematycznych, prowadzony dla każdego roku kalendarzowego w formie elektronicznej, obejmuje następujące dane:
 • liczba dziennika,

 • data zarejestrowania,

 • nadawca,

 • adresat,

 • treść,

 • typ,

 • data pisma,

 1. stwierdzonych kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób zatrudnianych na stanowiskach, które wymagają szczególnych kwalifikacji, zawierające:
 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • data złożenia wniosku,

 • wniosków o ukaranie, skierowanych do sądów, zawierający:

 • numer sprawy,

 • numer komputerowy,

 • data wysłania,

 • nazwisko i imię obwinionego,

 • zakład pracy i stanowisko,

 • numer protokołu pokontrolnego,

 • data wyroku i rozstrzygnięcie,

 • data odwołania,

 • orzeczenie II instancji,

 • uwagi,

 1. wniosków o ukaranie skierowanych do kierownika zakładu górniczego z art. 41 Kodeksu wykroczeń, obejmujący następujące dane:
 • liczba porządkowa,

 • nazwisko i imię,

 • data pisma,

 • nazwisko i imię inspektora,

 • zakład pracy i stanowisko ukaranego;

 1. decyzji wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzony dla każdego roku kalendarzowego, który zawiera:
 • nazwisko i imię,

 • zakład pracy,

 • okres trwania zakazu,

 • numer kontroli,

 • dane wypadku,

 • uwagi,

 1. wypadków w kopalniach zawierająca spis wypadków w kopalniach podlegających właściwości Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie; ewidencja zawiera informacje na temat:
 • daty i godziny wypadku,

 • w jakiej kopalni nastąpił wypadek,

 • poszkodowanych,

 • przyczyn wypadku,

 • skarg i wniosków.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w układzie rzeczowym lub alfabetycznym na specjalnych formularzach albo w postaci elektronicznej. Każdy rejestr otrzymuje własny symbol (znak) i odpowiada mu oznaczona tym samym symbolem teczka. Rejestry i ewidencje prowadzone w postaci elektronicznej stanowią uporządkowany i całościowy układ (baza z danymi i informacjami, kopie, urządzenia komputerowe). Urządzenia i system informatyczny do prowadzenia ewidencji, dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie, spełniają warunki, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie funkcjonuje także składnica akt (archiwum). Wszystkie dokumenty znajdujące się w nim posegregowane są na działy problemowe oraz działy, w których znajdują się akta dotyczące działalności poszczególnych kopalń. Akta przejmuje się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego sporządzonego według wykazu akt. Dokumenty przechowuje się przez okres 3, 5, 10 lub 50 lat od zakończenia sprawy. Akta znajdują się w opisanych teczkach, opatrzonych kolejnym numerem - jest on jednocześnie liczbą porządkową prowadzonego przez urząd archiwalnego spisu zdawczo-odbiorczego.

 


Za treść informacji odpowiada: 
Antoni Giłka – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
23 czerwca 2003

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w OUG Warszawa
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:29.08.2003 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.11.2020 08:59