Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

 

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Petycje
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złóż i ich zmian
 • Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie górnictwa 
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Opiniowanie planów remediacji
 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Opiniowanie gminnych programów rewitalizacji
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów
 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu w zakładzie górniczym podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zaklądu górniczego określonych w przepisach wydanych na podstaweie art. 120 ust. 1  Prawa geologicznego i górniczego
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w w sprawach ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bartłomiej Gałek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:19.10.2020 09:32