Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

 

 

 

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Przyjmowanie skarg i wniosków

 • Załatwianie skarg i wniosków

 • Udostępnianie informacji publicznych

 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów

 • Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie górnictwa

 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego

 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego

 • Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych

 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych

 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą

 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Wydawanie pozwoleń na używanie środków strzałowych oraz pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego 

 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów podstawowych zakładu górniczego

 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego

 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego

 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

 • Opiniowanie projektu zagospodarowania złoża

 • Wydawanie decyzji w sprawie naliczania opłat podwyższonych

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 09:24