Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:

  • Przyjmowanie skarg i wniosków

  • Załatwianie skarg i wniosków

 • Udostępnianie informacji publicznych

 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów

 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych

 • Zatwierdzanie programów przeszkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa wykonywania powierzonych im czynności

 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego

 • Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych

 • Opiniowanie projektów gminnych programów rewitalizacji

 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów górniczych oraz opiniowanie w ww. zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub dokumentacji dotyczących lokalizacji dróg publicznych, budowli przeciwpowodziowych, lotnisk użytku publicznego

 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą

 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi

 • Zaliczanie złóż kopalin lub ich części oraz wyrobisk do poszczególnych kategorii, stopni oraz klas zagrożeń

 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych

 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami

 • Wydawanie pozwoleń na przechowywanie lub używanie sprzętu strzałowego

 • Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego

 • Procedura przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego

 • Opiniowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin i dodatków do projektów

 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego

 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 


Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
10 sierpnia 2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Wrzask
Data aktualizacji:10.08.2021 14:17