Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach

W załączonym dokumencie znajdują się procedury postępowania w następujących sprawach:

 • Skargi i wnioski:
  • Przyjmowanie skarg i wniosków
  • Załatwianie skarg i wniosków
 • Udostępnianie informacji publicznych
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach
 • Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów
 • Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych 
 • Stwierdzanie posiadania przez przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne trudniące się szkoleniem pracowników zakładu górniczego odpowiedniej kadry oraz niezbędnych środków umożliwiających właściwe przeszkolenie pracowników
 • Zatwierdzanie programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 53 ust. 5, oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcy posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie tych materiałów lub obrót tymi materiałami przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na nabywanie i przechowywanie tych materiałów  
 • Wydawanie pozwoleń na używanie materiałów wybuchowych oraz zezwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego  
 • Wydawanie pozwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego
 • Wydawanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
 • Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych oraz decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych obiektów na terenach górniczych
 • Opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą
 • Opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywanie jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym
 • Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa górniczego
 • Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Edwin Safader
Data aktualizacji:02.12.2020 15:48