Strona główna biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższy Urząd Górniczy

 

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 964 i 966), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam ograniczenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

  1. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących oraz osób, o których mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia;
  2. wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
  3. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
  4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych
    z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;
  6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;
  7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Prezes

Wyższego Urzędu Górniczego

Adam Mirek