Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższy Urząd Górniczy

 

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam kontynuację ograniczenia pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

 • w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących  zadania
 • w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 24 ust. 3 rozporządzenia;
 • wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
 • osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
 • osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 
 • w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń
  oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
 • wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;
 • kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;
 • składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

Prezes

Wyższego Urzędu Górniczego

Adam Mirek